Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

Niniejszy regulamin newslettera (zwany dalej „Regulaminem newslettera”) jest skierowany do użytkowników korzystających ze sklepu internetowego dostępnego w domenie https://pasiekatkaczuk.pl/ (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) i określa zasady nieodpłatnie świadczonej przez Sprzedającego drogą elektroniczną usługi, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Sprzedającego zamówione informacje handlowe, reklamowe i marketingowe dotyczące Sklepu internetowego, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie internetowym („Newsletter”). Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie newslettera pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu newslettera.

 

 1. Podmiotem świadczącym usługę Newslettera dla Użytkowników Sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. Pan Piotr Tkaczuk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. Grzegórzki 24, 13-100 Nidzica, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 7451260089, REGON 510661155, oraz Pan Janusz Tkaczuk, prowadzący gospodarstwo rolne pod adresem: Olsztyńska 11, 13-100 Nidzica, NIP: 7451260103, kontakt do Sprzedających: email: sklep@pasiekatkaczuk.pl, tel. kontaktowy 601 868 683, 501 345 910 w Dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), (zwany dalej także jako „Administrator”).
 2. Korzystanie z Newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wpisze adres email w pole udostępnione w Sklepie internetowym. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji Newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.
 3. Zgoda Użytkownika na Newsletter jest dobrowolna, ale niezbędna żeby Sprzedający mógł świadczyć usługę Newslettera. Bez podania adresu email i wyrażenia zgody na świadczenie usługi Newslettera przesyłanie wiadomości przez Sprzedającego nie będzie możliwe.
 4. W celu korzystania Newslettera Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Newslettera jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
 5. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;              
 6. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 
 7. aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym, a wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie newslettera oraz w Sklepie internetowym w zakładce Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.
 9. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach świadczenia usługi Newslettera wysyłane są na adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie zapisywania się do Newslettera.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie i bez podawania jakichkolwiek przyczyn wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natyvmiastowym. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z Newslettera wraz z aktywnym linkiem, w którego kliknięcie umożliwi Użytkownikowi wypisanie się z listy subskrybentów Newslettera. link do wypisania się. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wysyłkę Newslettera także kontaktując się w tej sprawie ze Sprzedającym.
 11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Newslettera. W przypadku, gdy pojawia się jakikolwiek problemy z usługą Newslettera, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@pasiekatkaczuk.pl,lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 12. Reklamacje związane z usługą Newslettera rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.
 13. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn, adres e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl, strona www: http://ih.olsztyn.pl/ Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 10. nie przysługują Użytkownikowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.
 14. Użytkownik korzystając usługi Newslettera przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, email). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedający, za podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
 15. Dane Użytkowników mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie.
 16. Sprzedający, że Użytkownik Newslettera ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Newslettera nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 17. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu newslettera.
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem newslettera zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO.
 19. Treść niniejszego Regulaminu newslettera może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 20. Postanowienia Regulaminu newslettera należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
 21. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu newslettera z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usługi Newslettera). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie newslettera zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownik subskrybujący newsletter, i/lub posiadający Konto – otrzyma informację o zmianie Regulaminu newslettera także drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu newslettera, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi w zakresie Newslettera, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 22. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Newslettera. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszego Regulaminu newslettera, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku - Użytkownik proszony jest o kontakt ze Sprzedającym mailowo sklep@pasiekatkaczuk.pl lub telefonicznie: tel.: +48 501842311.

 

Nidzica, dnia 1 lutego 2023 roku

Pasieka w sieci:

Zapisz się na nasz newsletter

i otrzymuj informacje o nowościach oraz promocjach

* Warunki świadczenia usługi Newsletter, która dotyczy Pasieki Tkaczuk znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do rezygnacji z tej usługi, oraz usunięcie Twojego adresu e-mail z naszych baz danych.

© 2024 Pasieka Tkaczuk
Projekt i wykonanie: 
DRAST Company
menumenu-circlecross-circle